Hotline

0939 257 838

Hoạt động sinh viên

TB V/v thực hiện tác phong, đạo đức sinh viên
25/08/2017

THÔNG BÁO

V/v thực hiện tác phong, đạo đức sinh viên

 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác của sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Nhằm thực hiện chấn chỉnh tác phong, đạo đức sinh viên góp phần xây dựng trường đại học văn minh, văn hóa. Nay, Ban giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo đến tất cả sinh viên đang theo học tai Trường nghiêm túc thực hiện các quy định như sau:

 

I. Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên trong nhà Trường:

1. Chấp hành các quy chế, nội quy của nhà trường: nội quy HSSV, nội quy Trường, lớp, nội quy Ký túc xá, nội quy Thư viện,…

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà Trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn hóa trong trường học.

3. Học tập và rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà Trường; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của trường

5. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh, trật tự trong trường học.

6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

 

II. Sinh viên được quyền:

1. Sử dụng hệ thống thư viện điện tử, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

2. Tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh

3. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập.

4. Được phản ánh về các hoạt động của nhà trường và góp ý kiến về công tác giảng dạy của giảng viên, công tác hành chính của cán bộ, nhân viên bằng hình thức gửi thư về hộp thư góp ý tại: Khu giảng đường phòng học dãy A-B, giảng đường phòng học dãy C; Khu giảng đường phòng học dãy D; Khu Ký túc xá.

 

Nhận được thông báo này, đề nghị phòng Công tác Chính trị và Quản lý HSSV, Ban quản lý Ký túc xá, phòng Đào tạo, Giáo viên chủ nhiệm thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên.

 

Trân trọng thông báo./.

 

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 TS. Nguyễn Văn Quang


Top