Hotline

0939 257 838

Giới thiệu tổng quan

Cơ cấu tổ chức
21/04/2016

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 
1. Bà Đỗ Bạch Tuyết  
2. Ths. Trịnh Huề                                       
 
3. Bà Trịnh Thị Yến  

II. BAN TƯ VẤN

1. TS-LS Nguyễn Tiến Dũng                        

2. PGS-TS. Đào Duy Huân                            

 

– Trưởng Ban tư vấn

– Phó Trưởng Ban tư vấn

III. BAN GIÁM HIỆU

1. NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân                   

2. TS. Nguyễn Văn Quang                          

3. Ths. Trịnh Huề                                                    

 

– Hiệu trưởng

– Phó Hiệu trưởng

– Phó Hiệu trưởng

IV. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1. NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân                    

2. TS-LS Nguyễn Tiến Dũng                       

3. PGS-TS. Đào Duy Huân                         

4. GS-TSKH. Nguyễn Duy Gia                    

5. PGS-TS. Nguyễn Tri Khiêm                    

6. PGS-TS. Nguyễn Văn Bá                       

7. PGS-TS. Tô Anh Dũng                          

8. Ths. Trịnh Huề 

9. TS. Nguyễn Văn Hồng                              

10. TS. Nguyễn Minh Hải                   

11. Ths. Nguyễn Thanh Hải                     

12. TS. Nguyễn Văn Quang                       

13. TS. Trần Hữu Xinh                      

14. Dược sĩ-CK1. Nguyễn Thị Hồng Loan                       

15. ThS. Võ Văn Mẫn    

16. ThS. Nguyễn Chí Thắng                          

 

– Chủ tịch

- Phó Chủ tịch

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

V. CÁC PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng Công tác Chính trị - Quản lý HSSV

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

5. Phòng Quản trị - Thiết bị

6. Phòng Tư vấn tuyển sinh & Truyền thông

7. Trung Đào tạo Chuẩn đầu ra và Phát triển nguồn nhân lực

8. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hợp tác doanh nghiệp

9. Trung tâm Hợp tác quốc tế

10. Trung tâm thông tin - Thư viện

11. Trung tâm Đào tạo Giáo dục Quốc phòng – An Ninh

12. Ban Quản lý Ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CÁC KHOA

1. Khoa Dược

2. Khoa Kinh tế - Luật

3. Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

4. Khoa Kiến trúc - Xây dựng

5. Khoa Cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 


Top